Aktualności

logo_ul_h_pl_rgbZakład Dialektologii Polskiej i Logopedii
Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii
Uniwersytetu Łódzkiego

JĘZYKI I DIALEKTY NA POGRANICZACH, KRESACH I PERYFERIACH
IN MEMORIAM PROFESSORIS SLAVOMIRI GALA

            W dniach 7-8 grudnia 2018 r. na Wydziale Filologicznym UŁ odbyła się konferencja pt. „Języki i dialekty na pograniczach, Kresach i peryferiach. In memoriam Professoris Slavomiri Gala”. Było to drugie spotkanie naukowe z cyklu „JĘZYK – REGION – KULTURA”. Tegoroczna konferencja dedykowana była pamięci zmarłego 11 grudnia 2013 r. Profesora Sławomira Gali, językoznawcy, pierwszego kierownika Katedry Dialektologii Polskiej, długoletniego redaktora naczelnego „Rozpraw Komisji Językowej ŁTN”, inicjatora wielu konferencji naukowych. Sylwetkę naukową oraz działalność dydaktyczno-organizacyjną Profesora przypomnieli podczas sesji wspomnieniowej Jego uczniowie i współpracownicy z Uniwersytetu Łódzkiego oraz z innych uczelni w Polsce.

            W konferencji wzięło udział 58 referentów, reprezentujących 15 ośrodków naukowych w Polsce oraz 6 ośrodków zagranicznych: z Litwy, Ukrainy, Czech  i Czarnogóry. Tematem ich wystąpień było funkcjonowanie języków i dialektów na pograniczach dialektalnych oraz językowo-kulturowych. Wygłoszone referaty poświęcono polskim gwarom w Opoczyńskiem, Rawskiem, na Warmii i Mazurach, na Spiszu i w innych regionach Polski, odmianom języka polskiego używanym na Zaolziu, na Litwie i Ukrainie, ale też językom mniejszości etnicznych w Polsce, np. na Podlasiu. Wiele wypowiedzi dotyczyło także pograniczy językowych funkcjonujących w ramach innych niż polska wspólnot komunikacyjnych, np. pogranicza angielsko-celtyckiego czy bałkańskiego. Problemy funkcjonowania pograniczy językowych rozpatrywano na materiałach pisanych i mówionych, w tekstach użytkowych i artystycznych, w ujęciu historycznym i współczesnym, w wymiarze empirycznym i teoretycznym.

            Konferencji towarzyszył koncert wokalno-instrumentalny w wykonaniu studentów i doktorantów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

            Patronat honorowy nad konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Antoni Różalski. Patronatem medialnym objęły konferencję TVP Łódź oraz Radio Łódź.

 

Organizatorzy

Prof. UŁ dr hab. Irena Jaros – kierownik Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ
Prof. UŁ dr hab. Katarzyna Sicińska – kierownik konferencji
Dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek – sekretarz konferencji
Mgr Jadwiga Bieniek – sekretarz konferencji