O konferencji

Konferencja Gwara i jej wartość komunikacyjna, kulturowa i społeczna, która odbędzie się w dniach 18-19 października 2016 r. w Uniwersytecie Łódzkim, jest pierwszym spotkaniem naukowym z planowanego cyklu konferencji o tytule Język – region – kultura.

Przedmiotem refleksji naukowej pragniemy uczynić wartość gwary
w aspekcie komunikacyjnym, kulturowym i społecznym. Zakładamy, iż problematyka ta rozpatrywana będzie zarówno w ujęciu teoretyczno-metodologicznym, jak i w postaci badań empirycznych, zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej.

Proponujemy, aby szczególną uwagą zostały objęte następujące obszary badawcze:

– gwara jako narzędzie komunikacji (w tym dynamika rozwojowa gwar, funkcjonowanie gwary w świadomości jej użytkowników, wartościowanie gwary, gwara wobec przemian cywilizacyjnych),

– gwara a inne odmiany polszczyzny,

– gwara jako wykładnik tożsamości kulturowej (w tym leksyka i frazeologia gwarowa jako świadectwo kultury materialnej i duchowej wsi),

– językowy obraz świata w gwarach,

– gwara w funkcji tworzywa artystycznego (język folkloru),

– gwara jako środek budowania więzi społecznych (m.in. jako czynnik integrujący społeczność lokalną),

– gwara jako środek stylistyczny w tekstach artystycznych (literatura, film) oraz użytkowych (media, reklama i inne),

– gwara utrwalona w źródłach historycznych.

            Celem konferencji jest wymiana obserwacji i wyników badań dotyczących roli gwary jako narzędzia komunikacji i czynnika tożsamości społeczno-kulturowej, w tym ukazujących przemiany gwary pod wpływem przeobrażeń społecznych, kulturowych i cywilizacyjnych polskiej wsi. Żywimy nadzieję, iż szeroka formuła konferencji umożliwi dokonanie pogłębionej i wielostronnej refleksji nad proponowanym tematem.