Informacje dla uczestników

 

JĘZYKI I DIALEKTY NA POGRANICZACH, KRESACH I PERYFERIACH
IN MEMORIAM PROFESSORIS SLAVOMIRI GALA

 

Konferencja odbędzie się w dniach 7–8 października 2018 r. w Centrum Szkoleniowo- -Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 16/18, 90-232 Łódź).

Zgłoszenia w postaci wypełnionej karty prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2018 r. drogą elektroniczną na adres: jezykregionkultura@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres:

Dr Izabela Ejsmunt-Wieczorek

Wydział Filologiczny
Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru spośród zgłoszonych propozycji. Informacja o przyjęciu zgłoszenia zostanie przesłana do 15 lipca 2018 r.

Przewidziany czas wystąpienia to 20 minut.

Artykuły na podstawie wygłoszonych referatów – po uzyskaniu pozytywnych recenzji – zostaną opublikowane w kolejnych tomach czasopisma „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego”.

Językami konferencji będą: język polski i inne języki słowiańskie, języki kongresowe.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł. Pokrywa ona koszty materiałów konferencyjnych, wyżywienia (dwóch obiadów, uroczystej kolacji w pierwszy dzień konferencji i przerw kawowych), udziału w imprezach towarzyszących oraz druku publikacji. Opłata nie obejmuje kosztów noclegów oraz śniadań. W razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące wpłat oraz możliwości zakwaterowania zostaną przesłane uczestnikom konferencji w późniejszym terminie. Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.