I edycja konferencji

GWARA I JEJ WARTOŚĆ KOMUNIKACYJNA, KULTUROWA I SPOŁECZNA

 

Konferencja Gwara i jej wartość komunikacyjna, kulturowa i społeczna, odbyła się w dniach 18-19 października 2016 r. w Uniwersytecie Łódzkim, była pierwszym spotkaniem naukowym z planowanego cyklu konferencji o tytule Język – region – kultura.

Szczególną uwagą zostały objęte następujące obszary badawcze:

– gwara jako narzędzie komunikacji (w tym dynamika rozwojowa gwar, funkcjonowanie gwary w świadomości jej użytkowników, wartościowanie gwary, gwara wobec przemian cywilizacyjnych),

– gwara a inne odmiany polszczyzny,

– gwara jako wykładnik tożsamości kulturowej (w tym leksyka i frazeologia gwarowa jako świadectwo kultury materialnej i duchowej wsi),

– językowy obraz świata w gwarach,

– gwara w funkcji tworzywa artystycznego (język folkloru),

– gwara jako środek budowania więzi społecznych (m.in. jako czynnik integrujący społeczność lokalną),

– gwara jako środek stylistyczny w tekstach artystycznych (literatura, film) oraz użytkowych (media, reklama i inne),

– gwara utrwalona w źródłach historycznych.

            Celem konferencji była wymiana obserwacji i wyników badań dotyczących roli gwary jako narzędzia komunikacji i czynnika tożsamości społeczno-kulturowej, w tym ukazujących przemiany gwary pod wpływem przeobrażeń społecznych, kulturowych i cywilizacyjnych polskiej wsi. Żywimy nadzieję, iż szeroka formuła konferencji umożliwiła dokonanie pogłębionej i wielostronnej refleksji nad proponowanym tematem.

PROGRAM KONFERENCJI

18 października 2016 r. (wtorek)

 

8.30 – 9.00     rejestracja uczestników (hall CSK UŁ, parter)

9.00 – 9.30     OTWARCIE KONFERENCJI (aula)

9.30 – 10.50   OBRADY PLENARNE (aula)

 

Halina Pelcowa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Gwara w kontakcie – gwara w konflikcie

Halina Kurek (Uniwersytet Jagielloński), Funkcja gwary w tekście

Bogusław Wyderka (Uniwersytet Opolski), Stylizacja gwarowa? Problem definicyjny

Bogdan Walczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Gwara jako narzędzie kultury regionalnej

 

10.50 – 11.10   dyskusja

11.10 – 11.40   przerwa kawowa

 

11.40 – 13.00   OBRADY W SEKCJACH

 

Sekcja A  (sala nr 1)

Sekcja B (sala nr 3)

 

Sekcja C (sala nr 4)
Elżbieta Umińska-Tytoń

(Uniwersytet Łódzki)

Postrzeganie gwary w XIX wieku

 

Krystyna Szcześniak

(Uniwersytet Gdański)

Wartości utracone w przekładzie na język białoruski „Ludzi i kwiatów nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej

Irena Jaros

(Uniwersytet Łódzki)

Różne oblicza tautologii słowotwórczej  w gwarach

 

Błażej Osowski

(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Status i zasięg społeczny gwary w Polsce XVIII w.

Lubow Frolak

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Z zagadnień rekonstrukcji słownictwa gwar zanikających pogranicza polsko-    -wschodniosłowiańskiego

Beata Gala-Milczarek

(Uniwersytet Łódzki)

Kilka uwag na temat zjawiska wielokategorialności rzeczownikowych derywatów gwarowych o charakterze czynnościowym

Anna Piechnik

(Uniwersytet Jagielloński)

Wartość gwary w utrwalaniu pamięci kulturowej mieszkańców społeczności wiejskiej (na przykładzie „Opowieści sołtysa” Stefana Szota)

Sergiej Skorwid

(Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie)

„Nu privet tam peredavajta… co tu take Mazury, Polaki luterani su…” Jeszcze raz o „polszczyźnie okolic Krasnojarska”  na tle innych wyspowych gwar słowiańskich w Rosji

Agnieszka Jarka

(Uniwersytet Łódzki)

Główne typy strukturalno-semantyczne rzeczowników złożonych w gwarze parafii Kocierzew pow. łowicki

Ilona Gumowska

(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Autobio… gwara elementy autobiograficzne w wypowiedzi gwarowej

 

Larysa Derkacz

(Uniwersytet im. Łesi Ukrainki w Łucku, Ukraina)

Говіркові елементи в мові регіональних друкованих видань Волині як орієнтація на повсякденну мовну практику

Izabela Ejsmunt-Wieczorek

(Uniwersytet Łódzki)

Polisemia werbalna w gwarach

13.00 – 13.20   dyskusja

13.20 – 14.50   OBIAD

 

14.50-15.50   OBRADY W SEKCJACH

 

Sekcja A  (sala nr 1)

 

Sekcja B  (sala nr 3) Sekcja C  (sala nr 4)
Katarzyna Węgorowska

(Uniwersytet Zielonogórski)

Materialna i duchowa kultura w gwarach i dialektach zaklęta

Anna Kostecka-Sadowa

(Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie)

Funkcjonowanie zapożyczeń wschodniosłowiańskich w świadomości użytkowników gwar polskich na przykładzie przysłówków

Agnieszka Wierzbicka

(Uniwersytet Łódzki)

„Gdzie rośnie dziewanna, tam bez posagu panna” – funkcjonowanie gwarowych fitonimów w świadomości jej użytkowników

 

Lidia Przymuszała

(Uniwersytet Opolski)

Kulinaria we frazeologii śląskiej

Anna Stefan

(Uniwersytet Łódzki)

Kategoria żywotności w różnych odmianach stylistycznych języka słoweńskiego

 

Liubou Padporynava

(Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku)

Semantyka dawna a semantyka aktualna wybranych morfemów rdzeniowych w składzie zachodniosłowiańskich dialektalnych nazw roślin

Anna Miszta

(Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie)

Słowa klucze kultury śląskiej ich obecność i sposób rozumienia w dyskursie o współczesnym statusie śląszczyzny

Joanna Kozioł

(Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie)

Niestandardowy rozwój semantyczny tzw. rzeczowników ilościowych w gwarach polskich. Zarys problematyki

 

Ewelina Lechocka

(Uniwersytet Gdański)

Nazwy gatunków drzew i krzewów w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur

 

15.50 – 16.10   dyskusja

16.10 – 16.40   przerwa kawowa

 

16.40 – 17.40    OBRADY W SEKCJACH

 

Sekcja A  (sala nr 1) Sekcja B  (sala nr 3)

 

 Sekcja C  (sala nr 4)
.Natalia Chobzej

(Narodowa Akademia Nauk Ukrainy),

Діалектна лексика у перших галицьких словниках як відображення матеріальної та духовної культури свого часу

Eugeniusz Stefański

(Samarski Narodowy Uniwersytet Badawczy, Rosja)

Диалектная лексика и паремиология в словарях В. Даля и А. Брюкнера как источник этнолингвистических исследований

Oksana Nika

(Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina)

Lekarstwa na ospały umysł człowieczy” w kręgu językowo-kulturalnym początku XVII w.

Mykola Verbovyj

(Uniwersytet w Krzywym Rogu, Ukraina)

Із спостережень над особливостями лексики, пов’язаною з приготуванням їжі, у говірках Криворіжжя

Katarzyna Sicińska

(Uniwersytet Łódzki)

Między regionalnością a uniwersalizmem. O języku i stylu ludowych pieśni zbójnickich

 

Joanna Getka

(Uniwersytet Warszawski)

Prosta mowa w tekstach o charakterze religijnym XVIII wieku („Czyn jerejskogo nastawljenija”, Poczajów 1776)

Mirosława Czetyrba-Piszczako

(Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Nominacje w zakresie świąt rodzinno- -obrzędowych w gwarach ukraińskich społeczności ukraińskiej Olsztyna

Agnieszka Gotówka 

(Instytut Slawistyki PAN w Warszawie)

Językowy obraz rodziny w gwarach góralskich

 

Vera Astrejka

(Narodowa Akademia Nauk Białorusi           w Mińsku)

Заходняя дыялектная зона беларускай мовы: гісторыя і структура ландшафту
 

17.40 – 18.00   dyskusja

18.00 – 19.00   występ Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kujon” (aula)

 

19.00  UROCZYSTA KOLACJA

 

19 października 2016 r. (środa)

 

9.00 – 10.20   OBRADY W SEKCJACH

 

Sekcja A  (sala nr 1) Sekcja B  (sala nr 3)
Stanisław Cygan

(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Niektóre przejawy świadomości językowej mieszkańców wsi (na podstawie „Wyboru polskich tekstów gwarowych” Kazimierza Nitscha)

Renata Marciniak-Firadza

(Uniwersytet Łódzki)

„Dukawka”, „gulgot”, „sepioł”…, czyli jak w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego nazywa się człowieka, który się jąka, bełkocze czy sepleni

Beata Burska-Ratajczyk

(Uniwersytet Łódzki)

Językowo-kulturowy obraz wsi w powieści dla młodzieży pt. „Tu był jej dom” Barbary Winklowej

Agnieszka Klimas

(Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Tryb.)

Elementy gwarowe w historycznych nazwiskach mieszkańców ziemi piotrkowskiej

Monika Kresa

(Uniwersytet Warszawski)

Sposoby, funkcje i determinanty obecności gwary warszawskiej w polskich filmach i serialach fabularnych (na wybranych przykładach)

Ewelina Zając

(Uniwersytet Łódzki)

Cechy gwarowe w toponimach z powiatu tureckiego

Katarzyna Czarnecka

(Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie)

Język Hajnówki jako element stylizacji w powieści kryminalnej „Okularnik” Katarzyny Bondy

Petra Kollárová

(Uniwersytet w Bratysławie, Słowacja)

Pomenovanie príbuzenských vzťahov po rodičoch v slovenských nárečiach

10.20 – 10.40   dyskusja

10.40 –11.10    przerwa kawowa

 

11.10 – 12.30    OBRADY PLENARNE (aula)

Feliks Czyżewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Wkład badań Prof. Michała Łesiowa do dialektologii pogranicza polsko-ukraińskiego

Anna Tyrpa (Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie), Polska i jej regiony w zwierciadle gwarowym

Natalia Ananiewa (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa, Rosja), Nazwy potraw w polskich gwarach  na Litwie, Białorusi i Syberii wobec przemian cywilizacyjnych

Júlia Dudášová-Kriššáková (Uniwersytet w Preszowie, Słowacja) Slovenské nárečia ako základ pre výskum najstarších dejín slovenského jazyka z metodologického hľadiska

 

12.30 – 12.50   dyskusja

12.50 – 13.20   ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

13.20                  OBIAD